• ஆக : 22 : 2016 - காசோலை‬ ‪மோசடி‬ ‪‎வழக்கு‬ ‪‎தொடர‬
  • ஆக : 22 : 2016 - தமிழக‬ ‪அரசுப்‬ ‪‎பதிவேட்டில்‬ ‪‎பெயர்‬ ‪மாற்றம்‬ ‪‎செய்துகொள்வதற்கான‬ ‪‎வழிமுறைகள்‬ ‬
  • ஆக : 22 : 2016 - வாரிசுரிமையை‬ ‪சரிபார்க்காமல்‬ ‎சொத்து‬ ‪வாங்காதீர்கள்‬
  • ஆக : 22 : 2016 - ‎உங்கள்‬ ‪‎மாவட்ட‬ ‪‎ஆட்சியர்‬ ‪‎அவர்களிடம்‬ ‪ஆன்லைனில்‬ ‪புகார்‬ ‪அளிப்பதற்கு‬
  • ஆக : 21 : 2016 - தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் (கலெக்டர்) செல் எண் அலுவலக தொலைபேசி எண்கள் பேக்ஸ் எண்

Tenderize your meat dish:

Some countries use banana leaves to wrap meat when it’s cooking so that it turns out nice and soft.

They give you gorgeous hair:

Bananas are great for your hair because they’re packed with nutrients that your hair needs to be healthy, such as B-vitamins and folate. All you need for this recipe is a banana, whole milk and honey. After blending the ingredients, sit with it on your hair for about 20 minutes.

They make you glow:

Bananas are an easy way to make your face glow. Just mash one and apply it to your face. Sit with it for 15 minutes then wash it off with cool water. Banana which got Vitamin A that erases discoloration and Vitamin E that provides protection against free radicals.

They provide you with probiotics:

Bananas are a natural source of probiotics because they contain fructooligosaccharides (FOS) that encourage healthy bacteria to flourish.

They zap anxiety:

Bananas are rich in potassium, which is good for lowering your blood pressure.

They boost your weight loss:

Bananas can help you lose weight because they’re a great substitute for high-calorie snacks. One medium-sized banana only contains 105 calories.

They make you work out harder:

Bananas are high in Vitamin C which makes your muscles, ligaments, and tendons stronger. We can use Banana a great pre-workout snack.

They nourish your feet:

If you have cracked heels, banana can help to smooth your skin because it has moisturizing properties. Mash up the pulp of one banana and apply it to your dry feet.

They deliver you to dreamland:

Banana is a good source of tryptophan, an amino acid that contributes to the production of serotonin in the brain. This hormone helps to get sound sleep.

Banana

Categories: Food

Leave a Reply


Motta Siva Ketta Siva...

Posted on ஆக - 4 - 2015

0 Comment

Thirunaal Movie Images

Posted on ஜூலை - 29 - 2015

0 Comment

Nayanthara In Bruce Lee!

Posted on ஆக - 28 - 2015

0 Comment

VSOP Audio Launch Images

Posted on ஜூலை - 29 - 2015

0 Comment

Enakku Innoru Per Irukku...

Posted on ஏப் - 28 - 2016

0 Comment